Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Stvarna i mjesna nadležnost

22.07.2008.

a) Stvarna nadležnost

Općinski sud u Zenici prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) stvarno je nadležan u dole navedenom: 

u krivičnim predmetima

- da u prvom stepenu sudi:

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

- da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

- da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

- da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

- da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

u građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

- u svim građanskim sporovima i

- u vanparničnom postupku.

u privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude

- u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;

- u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;

- u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;

- sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;

- sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;

- privredne prijestupe i

- u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

u drugim predmetima

- da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno; 

- da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;

- da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

- da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;

- da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

- da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;

- da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i 

- da vrši druge poslove određene zakonom

 

b) Mjesna nadležnost

Općinski sud u Zenici prema članu 23 i 23 a. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) mjesno je nadležan za: 

  • krivični,
  • građanski,
  • vanparnični,
  • izvršni  i
  • prekršajni referat

Općinski sud u Zenici mjesno je nadležan za područje općine Zenica.
U privrednim predmetima, u postupku registracije poslovnih subjekata i političkih stranaka, te u prekršajnim predmetima iz oblasti carina i poreza Sud je mjesno nadležnan za područje cijelog Zeničko-Dobojskog kantona.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh