• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu

  11.04.2019.

  Poštovani,

   

  Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

   

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“.  

   

  Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maja 2019. godine.

   

  Za više informacija pogledati "Obavijest za stranke" u prilogu ...

   

  1229 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • "Obavijest za stranke"
 • OPĆINSKI SUD U ZENICI NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU K.O. ZENICA I PO NOVOM PREMJERU

  29.11.2017.

  Bosna i Hercegovina

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ZENICI

  Broj : 043-0-SU-17-00

  Zenica, 27.11.2017. godine

   

  Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zenici

   

   

  NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU

  K.O. ZENICA I PO NOVOM PREMJERU

   

  Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini KO  Zenica I po novom premjeru,(na prostoru  od Školske ulice po do Željezare)  da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

  Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

   

  Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se

  uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

   

  Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o. Zenica I izvrsen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

  Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim neketninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

  Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

   

  Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koja će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru ,,Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

  Uvid u elekronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Zenici na adresi Trg BiH br. 2 svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

  Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

   

  Općinski Sud u Zenici, ul. Trg BiH br.2, 72000 Zenica.

   

   

             

   PREDSJEDNICA SUDA

                Dijana Ajanović

  Provođenje aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe"

  09.10.2017.

  Poštovani,

   

  Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

   

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“.  

   

  Period implementacije aktivnosti je 6.-17. novembar 2017. godine.

   

  Za više informacija pogledati dokumente u prilogu ...

  OBAVIJEST ZA STRANKE o provođenju aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe"

  14.03.2017.

  OBAVIJEST ZA STRANKE

  "

  Sedmice sudske nagodbe"

  P

  oštovani,

  O

  vim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe" u našem

  S

  udu.

  Na

  inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u

  B

  iH organizuje se provođenje aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe".

  Per

  iod implementacije aktivnosti je 17.-28. april 2017. godine.

  C

  ilj organizovanja "Sedmica sudske nagodbe" jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta

  mirnim pu

  tem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj nin se želi izviti

  poz

  itivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju

  sp

  orova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka

  n

  a ishod spora i uslugu suda.

  U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke

  , a čiji se predmeti vode pred ovim

  Sudom, da u navedenom periodu pr

  istupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

  Ukol

  iko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete

  sud

  iju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

  samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

  samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sud

  iju kako bi zajednički dogovorili termin

  z

  a ročište za sklapanje sudske nagodbe;

  zajedno sa suprotnom strankom, te

  zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog

  perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje

  sudske nagodbe.

  Prednosti sudske nagodbe

  Suds

  ka nagodba predstavlja:

  Kr

  aći i efikasniji postupak

  V

  aš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka

  se unos

  i u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez

  drugostepe

  nog žalbenog postupka u predmetu.

  Jef

  tiniji postupak

  Sudska nagodba je pr

  ivilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o

  sudskim taksama

  . Zakljivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te

  na ta

  j način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

  Jednostavn

  iji postupak

  U

  slučaju da se spor riji zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja

  po

  stupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog

  po

  stupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

  Sigurnost

  i povjerenje

  S

  udska nagodba je izvršna isprava - stranke su li obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u

  za

  pisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak

  n

  e postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu

  (i

  zvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

  Pre

  dnost rješenja spora izmu stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje

  ili

  privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same

  bir

  aju nin rješenja spora i nagodba predstavlja njihov musobni dogovor. U tom slučaju istinski sami

  odlu

  čujete o sudbini Vašeg spora.

  S

  poštovanjem,

  1192 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • OBAVIJEST ZA STRANKE
  • 1 - 4 / 4
  • 1